RAlogo

CYMDEITHAS Y CERDDWYR
ARDAL GOGLEDD CYMRU


Llwybrau a Mynediant

Mae Gweithwyr Llwybrau yn hanfodol i waith a gorchwyl Cymdeithas y Cerddwyr. Eu prif nod ydyw gwarchod yr hawliau tramwy, ac annog cerddwyr i’w defnyddio.


Dyma’r bobl ar y ddaear, fel petai, sy’n delio ar ran y Gymdeithas, gydag Adroddiadau ar Broblemau gyda Llwybrau. Wedi adrodd i Gymdeithas y Cerddwyr ynghylch trafferthion yng nghyswllt un neu fwy o lwybrau, bydd Gweithwyr Llwybrau’r Gymdeithas yn ymgymryd ag archwiliadau pellach; e.e. i gael gwybod a ydyw’r llwybr dan sylw yn llwybr diffiniedig neu ddim, a cheisio darganfod pwy sy’n gyfrifol am y broblem. Wedyn, hysbysir awdurdod y priffyrdd am y broblem, ac yna rhaid ymdrechu i sicrhau y bydd y broblem yn cael ei datrys.

Bydd Gweithwyr Llwybrau hefyd yn gwneud arolwg o’r llwybrau o fewn eu bro neu eu cymuned hwy eu hunain. Golyga hyn gerdded y llwybrau a chofnodi nodiadau ar gyflwr y llwybrau, y camfeydd neu’r sticlau, yr arwyddbyst, ac ati. Bydd y cofnodion hyn yn ein galluogi ni i gael trosolwg manwl o gyflwr y rhwydwaith llwybrau, gan nod-ddangos yr hyn sydd angen ei wneud i’w gwella yma ac acw.

At hynny, bydd Gweithwyr Llwybrau yn delio gyda Rheolaethau Llwybrau. Ni ellir newid y rhwydwaith llwybrau ond trwy weithredoli rheolaeth llwybr a fydd yn ymgynnwys dargyfeirio llwybr, neu mewn achosion eithafol, yn dileu llwybr. Bydd Gweithwyr Llwybrau yn ymweld â’r safle arfaethedig i asesu ynteu a fydd y newid dan ystyriaeth yn fuddiol neu ddim i gerddwyr.

Weithiau bydd Gweithwyr Llwybrau yn trefnu gwaith clirio ymarferol, neu’n ymgyrchu, er enghraifft, am fwy o adnoddau neu dros amgenach dyraniad yn achos y cronfeydd o fewn Awdurdod y Priffyrdd a neilltuir gogyfer gwaith cynnal a chadw a datblygu hawliau tramwy; neu byddant yn ymwneud â gwaith ymchwil ar y mapiau diffiniedig.

Cânt eu cymorth-gefnogi gan staff y Gymdeithas sydd wedi eu lleoli yn swyddfa ganolog Y Cerddwyr yn Llundain, yn ogystal â chan staff Swyddfa Cerddwyr Cymru yng Nghaerdydd.

Croesawn aelodau’r Gymdeithas yn ogystal â chynrychiolwyr o’r cyhoedd cyffredin i ymuno â ni, i fod yn rhan o dîm, i gydweithio ar Bwyllgor Troed-lwybrau lleol Cymdeithas y Cerddwyr.

Os deuwch ar draws trafferth gyda llwybr troed, a’ch bod yn gwybod ym mha sir neu pa gymuned y bo lleoliad y broblem, yna cwblhewch Ffurflen Achwyn Ynghylch Llwybr, ac anfonwch hi i’r Ysgrifennydd Llwybrau perthnasol. Os ydych chi’n ansicr pwy ydyw’r cyfryw berson ddylai dderbyn y ffurflen, anfonwch hi at Ysgrifennydd Llwybrau eich Ardal chi eich hun.

Cliciwch yma i hygyrchu’r Ffurflen Achwyn Ynghylch Llwybrau ar wefan Cymdeithas y Cerddwyr. O weithredu fel hyn, cyflëir y wybodaeth mor fuan a bo’r modd, gan hwyluso wedyn i’r ffurlen gael ei symud ymlaen hefyd i’r cynrychiolydd lleol, fel yn berthnasol.

If you come across problems on land being used for equestrian activities, there are special guidelines relating to this. Click Here to view.

Cliciwch yma for Open Access Report Forms.  The contact is: Max Grant

Cliciwch yma for Off-Roaders On Footpath report form and instructions.

You will need the free Acrobat Reader, unless you already have it. If you don't then click here, on the Acrobat button: Get Acrobat Reader

Cliciwch yma am fanylion cysylltu gydag Ysgrifenyddion Llwybrau Sirol.

Mynediant Agored

Dydd Sadwrn 28ain Mai

Ar droad y ddeunawfed ganrif a’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, pasiodd Tŷ’r Arglwyddi y Deddfau Cau Tiroedd, a symudodd yn dra effeithiol hawliau pobl i gerdded yr holl ffordd i gopaon mynyddoedd, gweunydd, rhostiroedd, bryniau a tharddiadau afonydd yng Nghymru a Lloegr.

Mwy>>

 

 

 

Problemau Mynediant

“EWCH ODDI AR FY NHIR!”
LLWYBRAU WEDI EU BLOCIO?
GWIFREN BIGOG?
DIM CAMFA? DIM ARWYDD?

 

Mae’r trafferthion a wynebir ar lwybrau yn eithaf niferus ac amrywiol. Un peth sy’n gyffredin rhyngddynt, fodd bynnag, ydyw nad ydynt yn eu sortio eu hunain allan.

Mwy>>